โรงแรมเอ็นพี
453 หมู่ 17 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 044-620 444
โทรสาร. 044-620 486
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0 3155 58000 23 3
E-mail : nphotelburiram1@gmail.com
Website : www.nphotel.co.th
facebook : NPHotelBuriramm